Protokoll från årsmötet 2017

§1 Mötets öppnade
Årsmötet öppnades av ordförande Kerstin Ellert
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och sekreterare Ingvar Svanborg
§3 Val av två justerare tillika rösträknare
Valdes Berit Jonsson och Åke Nordenberg
§4 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst
§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes
§7 Fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret
Fastställdes
§8 Revisorernas berättelse
Berättelsen fördrogs och godkändes
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Föredrogs och godkändes
§11 Val av ordförande för ett år
Till ordförande valdes Kerstin Ellert
§12 Val av styrelseledamöter för två år
Till ledamöter för två år valdes Anniken Karell Håkansson, Stig Ulvild och Ingvar Svanborg
§13 Val av styrelsesuppleanter för ett år
Till suppleanter valdes Rune Mats, Johan Lindström och Lennart Mörtsell
§14 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
Till revisorer valdes Åke Nordenberg och Rolf Östlund samt suppleant Sören Svedberg.
§15 Val av valberedning
Till valberedning valdes Tore Brännlund och Tage Levin
§16 Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
Årsavgiften fasställdes oförändrad till 150 kr
§17 Behandling av förslag från styrelsen
Ny logga (Aksels ritade smycke) visades och fastställdes.
§18 Behandling av motioner
Inga motioner fanns att behandla
§19 Avslutning
I samband med mötets avslutande överlämnade ordföranden årets hedersdiplom till Torbjörn Aronsson för hans fina artiklar om Aksel Lindström i Länstidningen.
Ingvar Svanborg, sekreterare
Kerstin Ellert, ordförande
Berit Jonsson, justerare
Åke Nordenberg, justerare
Ladda ned årsmötesprotokollet som PDF.

 

Comments are closed.