Verksamhetsberättelse 2015

Årsmötet 2015 hölls den 8 mars. Årets hedersomnämnande gick till Laila Göransdotter som rengjort och rödmålat all skrift på Lundsjöstenen. Aksel förfärdigade den efter Frösöstenens modell år 1934, då byn fyllde 300 år. Diplomet delades ut senare vid Sällskapets bussresa till Lundsjön. Berit Jonsson läste ur boken Kanuks kvinna och folkmusiker från Veteranorkestern spelade för oss.

Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bussresa den 16 maj. Vi besökte minnesstenen i Lundsjön, Aspås där vi tittade på dörren till Aksels skrivarlya och hundsläden, Frösön där vi besökte Aksels grav samt Rossbol där vi tittade på intressanta väggmålningar som Aksel målat.

Bokträffar 20 oktober och 17 november om böckerna Santa Lo och Vilddjuret. Träffarna leddes av Ingvar Svanborg och Bo Oscarsson.

Sällskapet deltog den 24 september i ”Kulturattack 65+” i Vuxenskolans monter.

Sällskapsliv i Stockholm. Arrangör Sällskapet och DELS. Anders Hedén och Gunnar Höglund uppträdde med programmet ”Visor och vidunder” den 27 september i Stockholm.

Välbesökt föredrag med Kjell Albin Abrahamson den 28 juli i Temperance trädgård. Han pratade om sina norrländska författarfavoriter, bland annat Aksel.

Sällskapet inbjöd i september föreningar med intresse för vikingatiden till ett möte om Vikingadagar 2016 och åren framåt i Jämtland. Flera träffar med projektgruppen hölls under hösten och planeringen är i full gång.

Under året har Sällskapet gått med i Kulturföreningar i samverkan (KFIS) som ordnar ett föredrag varje höst i Östersund. Årets föredrag var med Lena Einhorn den 4 november.

Tidskriften Parnass nr 4-2015 hade temat ”Klassiker väcker läslust”. Sällskapet hade en artikel i numret om Aksels Frösötrilogi och runstenen. Vi fick gratisex av tidskriften och har under november delat ut den till svensklärarna i gymnasierna och folkhögskolorna i länet tillsammans med en inbjudan att Sällskapet kan komma till skolorna våren 2017 och prata om Aksel.

Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.

En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress om Du inte redan gjort det.

Vi har under året byggt upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp.

/Styrelsen

 

unnamed

Söndagens den 27 september arrangeras Sällskapsliv på ABF-Huset i Stockholm i samarbete med DELS och ABF. Anders Hedén och Gunnar Höglund medverkar.

”Ett möte i ord och ton med Dan Andersson och Aksel Lindström, två intressanta kontrasterande personligheter som lämnat efter sig var sin rik litterär skatt. Anders Hedin sjunger visor av Dan Andersson. Gunna Höglund läser ur Aksel Lindströms bok Vidundret, den spännande skrönan om försöket att fånga Storsjöodjuret för drygt 100 år sedan” står det i inbjudan.

Söndagen den 27 september 13.30-16.00
ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm, tunnelbana Rådmansgatan

 

Mina norrländska favoriter

Mina norrländska favoriter föredrag av Kjell Albin Abrahamson. Tisdagen den 28 juli kl 18.00. Restaurang Temperance.

Inträde 80 kronor.

Arrangörer: Aksel Lindström Sällskapet och Yran.

 

Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid Aksel Lindström Sällskapets årsmöte 18 mars 2015. Mötet hölls i Östersunds bibliotek.

§1. Mötet öppnades av ordföranden Kerstin Ellert.

§2. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kerstin Ellert samt till sekreterare Anniken Karell-Håkansson.

§3. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Ingvar Svanborg och Torsten Jonsson.

§4. Mötet befanns utlyst i behörig ordning.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Förslaget till nya stadgar genomgicks. Gunnar Höglund förklarade ändringen i paragraf 4, där styrelsen föreslogs bestå av sju ordinarie samt tre suppleanter istället för nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. I paragraf 12, vilken behandlade sällskapets upplösning, föreslås att ”Sällskapets samtliga tillgångar skall tillfalla Föreningsarkivet i Jämtlands län” i stället för länsbiblioteket.
Dessa ändringar samt några föreslagna formuleringar godkändes. Årsmötet beslutade även att det nya stadgeförslaget omedelbart skulle justeras. De nya stadgarna bifogas protokollet.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och lades till handlingarna. Bifogas protokollet.

§8. Balansräkningen föredrogs av kassören Bo Oscarsson och den fastställdes. Bifogas protokollet.

§9. Åke Nordenberg läste Revisorernas berättelse, vilken bifogas.

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§11. Ur verksamhetsplanen berättade Kerstin Ellert om bussresan 16 maj kallad ”Tusenkonstnären Aksel Lindström”. Inbjudan till denna aktivitet samt till bokträffar i höst kring böckerna Santa Lo och Vilddjuret fanns på ett blad för alla att ta med sig. Bifogas.

Styrelsen har tagit kontakt med Kjell-Albin Abrahamson om ett kvällsarrangemang i höst.

Den har även beslutat anmäla vår förening till ”Kulturföreningar i samverkan” i Östersund. 4 november kommer Lena Einhorn att tala om Greta Garbo.

Ansökan till DELS om Höglund/Heden-programmet följs upp i höst. Verksamhetsplanen för 2015 godkändes.

§12. Valberedningens förslag framfördes av ordföranden och bifogas. Omval för ett år av Kerstin Ellert godkändes.

§13. Ordinarie ledamöter för två år omvaldes – Anniken Karell-Håkansson, Stig Ulvhild samt Ingvar Svanborg.

§14. Till ersättare i styrelsen för ett år omvaldes Johan Lindström och Rune Matts. Alf Gunnmo invaldes och hälsades välkommen som ny ersättare i styrelsen.

§15. Två revisorer, Åke Nordberg och Rolf Östlund, valdes till ordinarie revisorer på ett år och Sören Svedberg till revisorssuppleant.

§16. Valberedningen: Tage Levin och Tore Brännholm omvaldes som ordinarie. Ingvar Lindström står som ersättare.

§17. Årsavgiften 150 kr fastställdes oförändrad för år 2016.

§18. Inga förslag från styrelsen hade inkommit.

§19. Inga motioner hade inkommit.

§20. Torsten Jonsson delade ut var sin bok ”Aksel Lindström och hans tid” till de sex folkmusikerna från Veteranorkestern, vilka underhållit oss i början av kvällen samt till mötesdeltagarna.

Årsmötet förklarades avslutat.

Årets hedersomnämnande gick till Laila Göransdotter, som hade förhinder men kommer att få diplom och Aksels hängsmycke som tack för arbetet år 2014 med att rengöra och sen rödmåla all skrift på Lundsjöstenen. Aksel förfärdigade den efter Frösöstenens modell år 1934, då byn fyllde 300 år.
Ur styrelsen avgående Gunnar Höglund fick en blomsterbukett som tack för flera års arbeten – såsom Deboraskivan och senast stadgeändringarna. Aksel Lindströmkvällens andra underhållning före årsmötet blev en fin uppläsning ur Kanuks kvinna av Berit Jonsson. Affischen bifogas.

Östersund den 21 mars 2015

Vid protokollet
Anniken Karell-Håkansson
Kerstin Ellert, ordförande

Justeras
Ingvar Svanborg
Torsten Jonsson

 

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötet 2014 hölls den 19 april. Mötet tilldelade Tage Levin årets hedersomnämnande. Efter förhandlingarna berättade Tage Levin om tjusningen med att binda in böcker och hur det praktiskt går till. Han visade prov på egna alster samt bokbindaren Per Johanssons. Kvällen avslutades med fantastisk sång av sex män ur Rödökören. De sjöng låtar ur Berta Magnussons spel Stain, vilket handlar om mötet mellan hedendom och kristendom. Musiken är skriven av Elisabeth Claesson-Trång och hon deltog också i den vackra sången Dagar.

Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi använder SV:s tjänster och lokaler. Byn Lundsjön firade 2014 att det är 80 år sedan minnesstenen ”Lundsjön 300 år” restes 1934. Byn grundades 1634. Aksel har gjort minnesstenen. Under sommaren har stenen rengjorts och texten målats i av Laila Göransdotter. Lundsjöborna inbjöd till firande den 2 augusti i Lundsjön. Bo Oscarsson höll tal vid stenen och en informationstavla har satts upp av Byalaget. Sällskapet var medarrangör.

Studiecirkel om Aksels bok Debora. Tre träffar i januari-mars som leddes av Harry Byberg, Torsten och Berit Jonsson samt Gunnar Höglund med 12 deltagare i snitt. Samarbete med Vuxenskolan. Caroline Olsson höll den 8 oktober ett föredrag på Östersunds bibliotek ”Vikingamotivet i svensk litteratur”. Samarrangemang Sällskapet, Östersunds bibliotek och Vuxenskolan.

Caroline Olsson bor i Paris och har doktorerat vid universitet Sorbonne med avhandlingen ”Vikingatiden och kristnandet i svenska historiska romaner”. Caroline fick också en guidning runt på Frösön vid sitt besök i Östersund.

Studiecirkel om Aksels böcker Kanuk samt Kanuks kvinna. Tre träffar i oktober-november som leddes av Gunnar Höglund, Kerstin Ellert samt Berit Jonsson med elva deltagare i snitt. Samarbete med Vuxenskolan. Sällskapet har skrivit avtal med Föreningsarkivet om inlämnade av material. Material fram till och med årsmötet 2010 är inlämnat.

Tidskriften Parnass nr 1-2014 hade temat Vikingar och i det finns en artikel om Aksel.
Aksels Frösötrilogi, boken Vidundret och Debora-skivan har lämnats som gåva till Sätergläntans renoverade inackorderingsrum.

Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.

En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e- postadress om Du inte redan gjort det.

Vi har under året byggt upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp. De har inköpts från Stig Jönssons antikvariat.

/Styrelsen

 

Vikingamotivet i svensk litteratur

Föredrag med Caroline Olsson:
Vikingamotivet i svensk litteratur

Östersunds bibliotek, Onsdagen den 8 oktober kl 19.00

Caroline Olsson bor i Paris och har doktorerat vid universitet Sorbonne på temat ”Vikingatiden och kristnandet i svenska historiska romaner”.

Ett unikt tillfälle att få höra föredraget vid hennes besök i Sverige.

Välkomna! Entré 60:-

Aksel Lindström Sällskapet

 

Lundsjön

Byn Lundsjön firar 2014 att det är 80 år sedan minnesstenen ”Lundsjön 300 år” restes 1934. Byn grundades 1634. Aksel Lindström har gjort minnesstenen.

Under sommaren har stenen rengjorts och texten målats i.

Lundsjönborna inbjuder till firande lördagen den 2 augusti i Lundsjön med start
kl 13.00. Bo Oscarsson håller tal vid stenen.

En ny informationstavla har satts upp vid stenen.

Efter talet serveras kaffe och stut på donationsgården (donerad av systrarna Eriksson).

Visning av donationsgården.

Byhistoria kommer att berättas och gudstjänst hållas på donationsgården under eftermiddagen.

Arrangörer:
Aksel Lindström Sällskapet
Aspås församling
Aspås hembygdsförening Lundsjöns byalag
Systrarna Erikssons donationsfond

 

Våren 2014 hade Sällskapet en studiecirkel med tre träffar då vi diskuterade boken Sjung Debora. Detta blev mycket lyckat. Sällskapet inbjuder nu tillsammans med Vuxenskolan till en studiecirkel i höst. Det blir tre träffar tisdagar klockan 13.30-16.00 i Vuxenskolans lokaler, Litsvägen 31A, Östersund.

Den 21 oktober diskuterar vi boken Kanuk. Den 4 november diskuterar vi boken Kanuks kvinna. Den 18 november jämför vi böckerna.

Böckerna finns i några exemplar på Östersunds bibliotek. Kanuk kan köpas på Bokbörsen eller på antikvariat genom http://www.antikvariat.net. Kanuks kvinna är svår att få tag på, men kan finnas på något antikvariat.

Anmälan senast den 7 oktober till Vuxenskolan. Deltagaravgift 180 kronor. Fika ingår i avgiften. Deltagarna ska ha läst böckerna innan träffarna.

Anmälan: http://www.sv.se/jamtlandslan, 063-12 34 0.

Troligen kommer Caroline Olsson till Östersund i oktober och pratar utifrån sin avhandling vid Sorbonnes universitet i Paris L’époque des Vikings et de la conversion dans le roman historique suédois. Titel på föredraget blir ”Vikingamotivet i svenska historiska romaner och noveller från 1830-talet fram till 2000 med särskild tyngdpunkt på Aksel Lindströms Frösötrilogi”.

Datum är ännu inte fastställt. Vi återkommer om detta när vi fått klart med datum.

Lundsjön firar 2014 att det är 80 år sedan minnesstenen ”Lundsjön 300 år” restes. Byn grundades 1634. Aksel har gjort minnesstenen. Under sommaren ska stenen rengöras och texten ska målas i.

Lundsjönborna inbjuder till firande lördagen den 2 augusti i Lundsjön med start
kl 13.00. Bo Oscarsson håller tal vid stenen.

En ny informationstavla har satts upp vid stenen.

Efter talet serveras kaffe och stut på donationsgården (donerad av systrarna Eriksson).
Visning av donationsgården.

Byhistoria kommer att berättas och gudstjänst hållas på donationsgården under eftermiddagen.

Arrangörer:
Aksel Lindström Sällskapet
Aspås församling
Aspås hembygdsförening Lundsjöns byalag
Systrarna Erikssons donationsfond
Om du ännu inte betalat medlemsavgiften för 2014 så är det dags att göra detta snarast. Medlemsavgiften är 150 kronor och sättes in på plusgirot 51 33 82 – 2.

Vi kommer i fortsättningen att skicka kallelser, information och program med e-post till de som anmält sin e-post till Sällskapet. Om du inte anmält din e-post så gör det snarast till kerstin.ellert@nacksta.com
Sällskapet spar mycket pengar vid utskick om vi skickar ut information med e-post. De vi saknar e-post till får tills vidare vanligt brev.

Vi hoppas på en trevlig höst tillsammans

Styrelsen Aksel Lindström Sällskapet

Ladda ned vårt program för hösten 2014 som PDF-fil här.

Tagged with:
 

Debora som ljudbok

Jengel Förlag har nu givit ut Aksel Lindströms Debora på ljudbok (MP3-CD), som finns att köpa på Bokbörsen. Inläsningen av Gunnar Höglund finns även tillgänglig på Spotify.

Så här presenteras Debora på CD-omslaget i en text av Bo Oscarsson:

”Den jämtländska författaren Aksel Lindström, 1904-1962, skrev 13 romaner. Mest känd blev han för tre historiska romaner, som utspelar sig under jämtländsk vikingatid. Mellan de två första och den tredje, skrev han bland annat den bitvis självbiografiska romanen Sjung Debora! 1954.

Mot slutet av sin levnad, när han drabbats av obotlig cancer, tog han 15 av 17 kapitel i Sjung Debora! och lade till nio nyskrivna. Boken kallade han nu enbart Debora. Sången var slut och bara döden väntade. Boken kom ut postumt 1962 och det är den versionen vi här får höra med Gunnar Höglunds röst.”

 

LT om Aksel

LT-s kultursida skriver om det senaste numret av årsskriften Aksel här.