Protokoll från årsmötet 2018

Protokoll fört vid Aksel Lindström sällskapets årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 18.00 i Östersunds bibliotek
Närvarande 26 personer
§1 Årsmötet öppnades av ordföranden Kerstin Ellert
§2 Till ordförande för kvällens förhandlingar valdes Kerstin Ellert och till sekreterare Anniken Karell Håkansson
§3 Till justerare och tillika rösträknare valdes Siv Gahlin och Alf Gunnmo
§4 Mötet ansågs vara behörigen utlyst
§5 Dagordningen godkändes
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs och godkändes
§7 Balansräkningen för det gångna året fastställdes
§8 Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017
§10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 föredrogs och godkändes
§11 Till ordförande för ett år omvaldes Kerstin Ellert
§12 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Bo Oscarsson och Harry Byberg samt nyvaldes Håkan Larsson
§13 Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Rune Mats och Johan Lindström samt nyvaldes Tage Levin
§14 Till revisorer för ett år valdes Åke Nordenberg och Sören Svedberg samt till revisorssuppleant nyvaldes Ingvar Gustafsson
§15 Till valberedning valdes Tore Brännlund och Alf Gunnmo
§16 Årsavgiften för 2019 fastställdes oförändrad till 150kr
§17 Inga förslag från styrelsen fanns att behandla
§18 Inga motioner fanns att behandla
§19 I samband med årsmötets avslutande överlämnade ordförande tre hedersomnämnanden: Till Harald Nilsson för allt praktiskt arbete med byggandet av Aksels skrivarkoja vid Aspås hembygdsförening ”Holgers”. Till Rune Mats som initiativtagare och genomförare av det stora projektet samt till Aspås HBF med representanterna Tommy Törnquist (ordförande) och Siv Gahlin (sekreterare)

 

Protokoll från årsmötet 2017

§1 Mötets öppnade
Årsmötet öppnades av ordförande Kerstin Ellert
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och sekreterare Ingvar Svanborg
§3 Val av två justerare tillika rösträknare
Valdes Berit Jonsson och Åke Nordenberg
§4 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst
§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes
§7 Fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret
Fastställdes
§8 Revisorernas berättelse
Berättelsen fördrogs och godkändes
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Föredrogs och godkändes
§11 Val av ordförande för ett år
Till ordförande valdes Kerstin Ellert
§12 Val av styrelseledamöter för två år
Till ledamöter för två år valdes Anniken Karell Håkansson, Stig Ulvild och Ingvar Svanborg
§13 Val av styrelsesuppleanter för ett år
Till suppleanter valdes Rune Mats, Johan Lindström och Lennart Mörtsell
§14 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
Till revisorer valdes Åke Nordenberg och Rolf Östlund samt suppleant Sören Svedberg.
§15 Val av valberedning
Till valberedning valdes Tore Brännlund och Tage Levin
§16 Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
Årsavgiften fasställdes oförändrad till 150 kr
§17 Behandling av förslag från styrelsen
Ny logga (Aksels ritade smycke) visades och fastställdes.
§18 Behandling av motioner
Inga motioner fanns att behandla
§19 Avslutning
I samband med mötets avslutande överlämnade ordföranden årets hedersdiplom till Torbjörn Aronsson för hans fina artiklar om Aksel Lindström i Länstidningen.
Ingvar Svanborg, sekreterare
Kerstin Ellert, ordförande
Berit Jonsson, justerare
Åke Nordenberg, justerare
Ladda ned årsmötesprotokollet som PDF.

 

Verksamhetsberättelse för 2016

Årsmötet 2016 hölls den 2 mars. Årets hedersdiplom gick till långvarige styrelseledamoten Ingvar Svanborg, vilken som tack deklamerade små valda stycken ur Österhus brinner. Bo Oscarsson presenterade ”Aksels lappländska resa” efter en kort sammanfattning av Aksels liv fram till 1949, då romanen Vilddjuret publicerades. Aksels dagboksanteckningar, som Ingvar Lindström överfört digitalt, har med alla sina teckningar och foton, varav de flesta icke publicerats tidigare, nu sammanställts och tryckts i ett 32-sidigt häfte.
Joakim Espell blev årsmötets gäst. Han berättade och visade bilder om föreningen Österhus Vänner. Föreningen har ett långhus på Norderön. Vikingabåten Hrafn som stormen Dagmar skadade rejält, införskaffades från Norge, men båten fungerar nu igen. Föreningen kan erbjuda studiebesök i långhuset till grupper och skolklasser.
Sällskapet har fått pengar från Kulturrådet för information till eleverna i gymnasierna och folkhögskolorna i länet. Vi ska berätta om Aksel och om hans böcker om vikingatiden. Projektet pågår fram till sista december 2017. Informationen i skolorna är påbörjad under 2016.
Vi har haft bokträff om Aksel dagbok ”Aksels lappländska resa”.
En Vikingadag ägde rum den 15 maj på Jamtli för att marknadsföra vikingadagarna som kommer att äga rum i Östersund den 25-27 augusti 2017. Föreningen Jämtlands Vikingadagar har bildats av Sällskapet, Österhus vänner, Teaterföreningen Arnljotspelen och Jämtlands historiska fäktsällskap. Övriga som är med i projektet är Mariagillet (S:t Olof leden), Frösö Hembygdsförening, Östersund Stage- fighting och Bäckedals folkhögskola. Vikingautställningen och utställningen om Överhogdalsbonaden visades. Anders Hansson höll föredrag om vikingatiden. Nålbindning, smide, fäktning och stagefighting mm visades utomhus. Varje deltagande förening presenterade sig med ett informationsbord. Hemsida och Facebooksida finns. Planeringen inför 2017 fortsätter.
Vi deltog i hundutställningen i Bringåsen 14-15 maj 2016, som arrangerades för samtliga älghundsraser av Jämtland-Härjedalens Älghundklubb. Den stora majoriteten var jämthundar och jämthunden som egen ras uppmärksammades särskilt eftersom det var 70 år sedan Svenska Kennelklubben beslöt erkänna den. Vi informerade om Aksels insatser samt om vårt sällskap. Boken Aksel Lindström och hans tid såldes bra.
Litteraturdag den 15 oktober på Östersunds bibliotek tillsammans med DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). En heldag med deltagande litterära sällskap från vårt närområde (Aksel Lindström, Gustaf Hedenvind, Helmer Grundström, Hildegard Löfbladh, Äcke Olsson och Bernhard Nordh).
Dessutom deltog lokala författarna Elin Olofsson och Birger Ekerlid som berättade om sina böcker och sitt skrivande.
Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.
En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress till ordföranden om Du inte redan gjort det.
Sällskapet har under året börjat bygga upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp samt tryckt uppdaterade informationsfoldrar.
Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Styrelsen

 

Verksamhetsberättelse 2015

Årsmötet 2015 hölls den 8 mars. Årets hedersomnämnande gick till Laila Göransdotter som rengjort och rödmålat all skrift på Lundsjöstenen. Aksel förfärdigade den efter Frösöstenens modell år 1934, då byn fyllde 300 år. Diplomet delades ut senare vid Sällskapets bussresa till Lundsjön. Berit Jonsson läste ur boken Kanuks kvinna och folkmusiker från Veteranorkestern spelade för oss.
Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bussresa den 16 maj. Vi besökte minnesstenen i Lundsjön, Aspås där vi tittade på dörren till Aksels skrivarlya och hundsläden, Frösön där vi besökte Aksels grav samt Rossbol där vi tittade på intressanta väggmålningar som Aksel målat.
Bokträffar 20 oktober och 17 november om böckerna Santa Lo och Vilddjuret. Träffarna leddes av Ingvar Svanborg och Bo Oscarsson.
Sällskapet deltog den 24 september i ”Kulturattack 65+” i Vuxenskolans monter.
Sällskapsliv i Stockholm. Arrangör Sällskapet och DELS. Anders Hedén och Gunnar Höglund uppträdde med programmet ”Visor och vidunder” den 27 september i Stockholm.
Välbesökt föredrag med Kjell Albin Abrahamson den 28 juli i Temperance trädgård. Han pratade om sina norrländska författarfavoriter, bland annat Aksel.
Sällskapet inbjöd i september föreningar med intresse för vikingatiden till ett möte om Vikingadagar 2016 och åren framåt i Jämtland. Flera träffar med projektgruppen hölls under hösten och planeringen är i full gång.
Under året har Sällskapet gått med i Kulturföreningar i samverkan (KFIS) som ordnar ett föredrag varje höst i Östersund. Årets föredrag var med Lena Einhorn den 4 november.
Tidskriften Parnass nr 4-2015 hade temat ”Klassiker väcker läslust”. Sällskapet hade en artikel i numret om Aksels Frösötrilogi och runstenen. Vi fick gratisex av tidskriften och har under november delat ut den till svensklärarna i gymnasierna och folkhögskolorna i länet tillsammans med en inbjudan att Sällskapet kan komma till skolorna våren 2017 och prata om Aksel.
Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.
En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress om Du inte redan gjort det.
Vi har under året byggt upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp.
/Styrelsen

 

Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid Aksel Lindström Sällskapets årsmöte 18 mars 2015. Mötet hölls i Östersunds bibliotek.
§1. Mötet öppnades av ordföranden Kerstin Ellert.
§2. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kerstin Ellert samt till sekreterare Anniken Karell-Håkansson.
§3. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Ingvar Svanborg och Torsten Jonsson.
§4. Mötet befanns utlyst i behörig ordning.
§5. Dagordningen godkändes.
§6. Förslaget till nya stadgar genomgicks. Gunnar Höglund förklarade ändringen i paragraf 4, där styrelsen föreslogs bestå av sju ordinarie samt tre suppleanter istället för nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. I paragraf 12, vilken behandlade sällskapets upplösning, föreslås att ”Sällskapets samtliga tillgångar skall tillfalla Föreningsarkivet i Jämtlands län” i stället för länsbiblioteket.
Dessa ändringar samt några föreslagna formuleringar godkändes. Årsmötet beslutade även att det nya stadgeförslaget omedelbart skulle justeras. De nya stadgarna bifogas protokollet.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och lades till handlingarna. Bifogas protokollet.
§8. Balansräkningen föredrogs av kassören Bo Oscarsson och den fastställdes. Bifogas protokollet.
§9. Åke Nordenberg läste Revisorernas berättelse, vilken bifogas.
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§11. Ur verksamhetsplanen berättade Kerstin Ellert om bussresan 16 maj kallad ”Tusenkonstnären Aksel Lindström”. Inbjudan till denna aktivitet samt till bokträffar i höst kring böckerna Santa Lo och Vilddjuret fanns på ett blad för alla att ta med sig. Bifogas.
Styrelsen har tagit kontakt med Kjell-Albin Abrahamson om ett kvällsarrangemang i höst.
Den har även beslutat anmäla vår förening till ”Kulturföreningar i samverkan” i Östersund. 4 november kommer Lena Einhorn att tala om Greta Garbo.
Ansökan till DELS om Höglund/Heden-programmet följs upp i höst. Verksamhetsplanen för 2015 godkändes.
§12. Valberedningens förslag framfördes av ordföranden och bifogas. Omval för ett år av Kerstin Ellert godkändes.
§13. Ordinarie ledamöter för två år omvaldes – Anniken Karell-Håkansson, Stig Ulvhild samt Ingvar Svanborg.
§14. Till ersättare i styrelsen för ett år omvaldes Johan Lindström och Rune Matts. Alf Gunnmo invaldes och hälsades välkommen som ny ersättare i styrelsen.
§15. Två revisorer, Åke Nordberg och Rolf Östlund, valdes till ordinarie revisorer på ett år och Sören Svedberg till revisorssuppleant.
§16. Valberedningen: Tage Levin och Tore Brännholm omvaldes som ordinarie. Ingvar Lindström står som ersättare.
§17. Årsavgiften 150 kr fastställdes oförändrad för år 2016.
§18. Inga förslag från styrelsen hade inkommit.
§19. Inga motioner hade inkommit.
§20. Torsten Jonsson delade ut var sin bok ”Aksel Lindström och hans tid” till de sex folkmusikerna från Veteranorkestern, vilka underhållit oss i början av kvällen samt till mötesdeltagarna.
Årsmötet förklarades avslutat.
Årets hedersomnämnande gick till Laila Göransdotter, som hade förhinder men kommer att få diplom och Aksels hängsmycke som tack för arbetet år 2014 med att rengöra och sen rödmåla all skrift på Lundsjöstenen. Aksel förfärdigade den efter Frösöstenens modell år 1934, då byn fyllde 300 år.
Ur styrelsen avgående Gunnar Höglund fick en blomsterbukett som tack för flera års arbeten – såsom Deboraskivan och senast stadgeändringarna. Aksel Lindströmkvällens andra underhållning före årsmötet blev en fin uppläsning ur Kanuks kvinna av Berit Jonsson. Affischen bifogas.
Östersund den 21 mars 2015
Vid protokollet
Anniken Karell-Håkansson
Kerstin Ellert, ordförande
Justeras
Ingvar Svanborg
Torsten Jonsson

 

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötet 2014 hölls den 19 april. Mötet tilldelade Tage Levin årets hedersomnämnande. Efter förhandlingarna berättade Tage Levin om tjusningen med att binda in böcker och hur det praktiskt går till. Han visade prov på egna alster samt bokbindaren Per Johanssons. Kvällen avslutades med fantastisk sång av sex män ur Rödökören. De sjöng låtar ur Berta Magnussons spel Stain, vilket handlar om mötet mellan hedendom och kristendom. Musiken är skriven av Elisabeth Claesson-Trång och hon deltog också i den vackra sången Dagar.
Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi använder SV:s tjänster och lokaler. Byn Lundsjön firade 2014 att det är 80 år sedan minnesstenen ”Lundsjön 300 år” restes 1934. Byn grundades 1634. Aksel har gjort minnesstenen. Under sommaren har stenen rengjorts och texten målats i av Laila Göransdotter. Lundsjöborna inbjöd till firande den 2 augusti i Lundsjön. Bo Oscarsson höll tal vid stenen och en informationstavla har satts upp av Byalaget. Sällskapet var medarrangör.
Studiecirkel om Aksels bok Debora. Tre träffar i januari-mars som leddes av Harry Byberg, Torsten och Berit Jonsson samt Gunnar Höglund med 12 deltagare i snitt. Samarbete med Vuxenskolan. Caroline Olsson höll den 8 oktober ett föredrag på Östersunds bibliotek ”Vikingamotivet i svensk litteratur”. Samarrangemang Sällskapet, Östersunds bibliotek och Vuxenskolan.
Caroline Olsson bor i Paris och har doktorerat vid universitet Sorbonne med avhandlingen ”Vikingatiden och kristnandet i svenska historiska romaner”. Caroline fick också en guidning runt på Frösön vid sitt besök i Östersund.
Studiecirkel om Aksels böcker Kanuk samt Kanuks kvinna. Tre träffar i oktober-november som leddes av Gunnar Höglund, Kerstin Ellert samt Berit Jonsson med elva deltagare i snitt. Samarbete med Vuxenskolan. Sällskapet har skrivit avtal med Föreningsarkivet om inlämnade av material. Material fram till och med årsmötet 2010 är inlämnat.
Tidskriften Parnass nr 1-2014 hade temat Vikingar och i det finns en artikel om Aksel.
Aksels Frösötrilogi, boken Vidundret och Debora-skivan har lämnats som gåva till Sätergläntans renoverade inackorderingsrum.
Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.
En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e- postadress om Du inte redan gjort det.
Vi har under året byggt upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp. De har inköpts från Stig Jönssons antikvariat.
/Styrelsen

 

Verksamhetsberättelse 2013

Årsmötet 2013 hölls den 13 mars. Mötet tilldelade Stig Östman årets hedersomnämnande. Stig var inte närvarande på årsmötet, så han fick diplomet vid ett senare tillfälle. Efter förhandlingarna underhöll Gunnar Höglund och Anders Hedén med programmet Visor & Vidunder. Anders sjöng visor av Dan Andersson och Gunnar läste ur boken Vidundret. Gunnar och Anders har även rest runt på olika bibliotek i länet med detta program.
Sällskapet har under året utvidgat sitt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har nu förvaringsmöjligheter av material i deras källare. Vi använder SV:s tjänster och lokaler.
Sällskapet har under året haft kontakt med Jamtli, Frösö hembygdsförening och Aspås hembygdsförening om återuppbyggandet av Aksels skrivarkoja. Platsen där den legat vid Näversjön är otillgänglig och tanken är att bygga upp kojan på annan plats. Både Jamtli och Frösö hembygdsförening har tackat nej till att hjälpa till med kojan, men Aspås hembygdsförening är villiga att bygga upp den vid hembygdsgården. De kommer att fortsätta planeringen av uppbyggandet. Rune Mats har gjort en uppmätning av skrivarkojan som man kan använda vid uppbyggandet.
Aksels ”Lundsjöstenen” måste fräschas upp och en skylt måste finnas vid stenen. Byalaget och Lundsjöfonden ordnar med detta.
AKSEL 1 som är slutsåld har tryckts upp i 50 exemplar och finns nu till försäljning igen. Tage Levin har bundit in de 15 första årgångarna av AKSEL åt Sällskapet.
Aksels bok Debora har getts ut som ljudbok av Jengel Förlag och finns till försäljning hos förlaget, Sällskapet och i bokhandeln för 120 kronor. Den finns även på Spotify. Boken är inläst av Gunnar Höglund genom Radio Berg.
En folder med gåvobrev har skickats till alla begravningsbyråer i länet om att det finns möjlighet att skänka pengar till Sällskapet när någon avlidit. Gåvobrevet kan även användas för gåvor till Sällskapet när någon fyller år eller gifter sig. Den nya informationsfoldern kan även delas ut som informationsbroschyr om Sällskapet.
Hemsidan har hållits uppdaterad under året och en Facebook-sida finns också för Sällskapet. En sändlista med medlemmarnas e-postadresser har gjorts under året och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan då sprida information snabbt.
Den 7 november berättade medlemmarna Berit och Torsten Jonsson på After Work på Jamtli om Aksels möte i Alaska med jämten Gus Aspen, poet från Dvärsätt.
Den 21 november var det stor Debora-afton på Östersunds bibliotek. Vi presenterade då ljudboken Debora. Delar av Veteranorkesterns folkmusikgrupp spelade och Gunnar Höglund läste ur boken. Vi berättade också om den kommande studiecirkeln om Debora.
Styrelsen genom Kerstin Ellert, ordförande

 

Debora som ljudbok


Jengel Förlag har nu givit ut Aksel Lindströms Debora på ljudbok (MP3-CD), som finns att köpa på Bokbörsen. Inläsningen av Gunnar Höglund finns även tillgänglig på Spotify.
Så här presenteras Debora på CD-omslaget i en text av Bo Oscarsson:
”Den jämtländska författaren Aksel Lindström, 1904-1962, skrev 13 romaner. Mest känd blev han för tre historiska romaner, som utspelar sig under jämtländsk vikingatid. Mellan de två första och den tredje, skrev han bland annat den bitvis självbiografiska romanen Sjung Debora! 1954.
Mot slutet av sin levnad, när han drabbats av obotlig cancer, tog han 15 av 17 kapitel i Sjung Debora! och lade till nio nyskrivna. Boken kallade han nu enbart Debora. Sången var slut och bara döden väntade. Boken kom ut postumt 1962 och det är den versionen vi här får höra med Gunnar Höglunds röst.”

 

LT om Aksel

LT-s kultursida skriver om det senaste numret av årsskriften Aksel här.

 

Expressen: Birka större än tidigare trott

Expressen rapporterar att Birka var större än tidigare trott. Dessutom byggdes broar av samma slag som Aksel Lindström beskriver i sina böcker.
Länk.

 
Vill Du bli medlem?
Medlemsavgiften för 2019 till Sällskapet kan du betala genom att sätta in 150:- på bankgiro 601-9475 eller Swish 123 413 50 75. Skriv Ditt namn samt telefon, adress eller e-post så vi vet vem som skickat in pengarna. Du hamnar då i vårt medlemsregister och får aktuell information om vad som händer i Sällskapet.