Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Protokoll från årsmötet 2015

Protokoll fört vid Aksel Lindström Sällskapets årsmöte 18 mars 2015. Mötet hölls i Östersunds bibliotek.

§1. Mötet öppnades av ordföranden Kerstin Ellert.

§2. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Kerstin Ellert samt till sekreterare Anniken Karell-Håkansson.

§3. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Ingvar Svanborg och Torsten Jonsson.

§4. Mötet befanns utlyst i behörig ordning.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Förslaget till nya stadgar genomgicks. Gunnar Höglund förklarade ändringen i paragraf 4, där styrelsen föreslogs bestå av sju ordinarie samt tre suppleanter istället för nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. I paragraf 12, vilken behandlade sällskapets upplösning, föreslås att ”Sällskapets samtliga tillgångar skall tillfalla Föreningsarkivet i Jämtlands län” i stället för länsbiblioteket.

Dessa ändringar samt några föreslagna formuleringar godkändes. Årsmötet beslutade även att det nya stadgeförslaget omedelbart skulle justeras. De nya stadgarna bifogas protokollet.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och lades till handlingarna. Bifogas protokollet.

§8. Balansräkningen föredrogs av kassören Bo Oscarsson och den fastställdes. Bifogas protokollet.

§9. Åke Nordenberg läste Revisorernas berättelse, vilken bifogas.

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§11. Ur verksamhetsplanen berättade Kerstin Ellert om bussresan 16 maj kallad ”Tusenkonstnären Aksel Lindström”. Inbjudan till denna aktivitet samt till bokträffar i höst kring böckerna Santa Lo och Vilddjuret fanns på ett blad för alla att ta med sig. Bifogas.

Styrelsen har tagit kontakt med Kjell-Albin Abrahamson om ett kvällsarrangemang i höst.

Den har även beslutat anmäla vår förening till ”Kulturföreningar i samverkan” i Östersund. 4 november kommer Lena Einhorn att tala om Greta Garbo.

Ansökan till DELS om Höglund/Heden-programmet följs upp i höst. Verksamhetsplanen för 2015 godkändes.

§12. Valberedningens förslag framfördes av ordföranden och bifogas. Omval för ett år av Kerstin Ellert godkändes.

§13. Ordinarie ledamöter för två år omvaldes – Anniken Karell-Håkansson, Stig Ulvhild samt Ingvar Svanborg.

§14. Till ersättare i styrelsen för ett år omvaldes Johan Lindström och Rune Matts. Alf Gunnmo invaldes och hälsades välkommen som ny ersättare i styrelsen.

§15. Två revisorer, Åke Nordberg och Rolf Östlund, valdes till ordinarie revisorer på ett år och Sören Svedberg till revisorssuppleant.

§16. Valberedningen: Tage Levin och Tore Brännholm omvaldes som ordinarie. Ingvar Lindström står som ersättare.

§17. Årsavgiften 150 kr fastställdes oförändrad för år 2016.

§18. Inga förslag från styrelsen hade inkommit.

§19. Inga motioner hade inkommit.

§20. Torsten Jonsson delade ut var sin bok ”Aksel Lindström och hans tid” till de sex folkmusikerna från Veteranorkestern, vilka underhållit oss i början av kvällen samt till mötesdeltagarna.

Årsmötet förklarades avslutat.

Årets hedersomnämnande gick till Laila Göransdotter, som hade förhinder men kommer att få diplom och Aksels hängsmycke som tack för arbetet år 2014 med att rengöra och sen rödmåla all skrift på Lundsjöstenen. Aksel förfärdigade den efter Frösöstenens modell år 1934, då byn fyllde 300 år.

Ur styrelsen avgående Gunnar Höglund fick en blomsterbukett som tack för flera års arbeten – såsom Deboraskivan och senast stadgeändringarna. Aksel Lindströmkvällens andra underhållning före årsmötet blev en fin uppläsning ur Kanuks kvinna av Berit Jonsson. Affischen bifogas.

Östersund den 21 mars 2015

Vid protokollet
Anniken Karell-Håkansson
Kerstin Ellert, ordförande

Justeras
Ingvar Svanborg
Torsten Jonsson