Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Protokoll från årsmötet 2017

§1 Mötets öppnade. Årsmötet öppnades av ordförande Kerstin Ellert

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och sekreterare Ingvar Svanborg

§3 Val av två justerare tillika rösträknare valdes Berit Jonsson och Åke Nordenberg

§4 Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst

§5 Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes

§7 Fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret. Fastställdes

§8 Revisorernas berättelse. Berättelsen fördrogs och godkändes

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Föredrogs och godkändes

§11 Val av ordförande för ett år. Till ordförande valdes Kerstin Ellert

§12 Val av styrelseledamöter för två år. Till ledamöter för två år valdes Anniken Karell Håkansson, Stig Ulvild och Ingvar Svanborg

§13 Val av styrelsesuppleanter för ett år. Till suppleanter valdes Rune Mats, Johan Lindström och Lennart Mörtsell

§14 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år. Till revisorer valdes Åke Nordenberg och Rolf Östlund samt suppleant Sören Svedberg.

§15 Val av valberedning. Till valberedning valdes Tore Brännlund och Tage Levin

§16 Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår. Årsavgiften fasställdes oförändrad till 150 kr

§17 Behandling av förslag från styrelsen. Ny logga (Aksels ritade smycke) visades och fastställdes.

§18 Behandling av motioner. Inga motioner fanns att behandla

§19 Avslutning. I samband med mötets avslutande överlämnade ordföranden årets hedersdiplom till Torbjörn Aronsson för hans fina artiklar om Aksel Lindström i Länstidningen.

Ingvar Svanborg, sekreterare
Kerstin Ellert, ordförande
Berit Jonsson, justerare
Åke Nordenberg, justerare