Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Protokoll från årsmötet 2018

Protokoll fört vid Aksel Lindström sällskapets årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 18.00 i Östersunds bibliotek

Närvarande 26 personer

§1 Årsmötet öppnades av ordföranden Kerstin Ellert

§2 Till ordförande för kvällens förhandlingar valdes Kerstin Ellert och till sekreterare Anniken Karell Håkansson

§3 Till justerare och tillika rösträknare valdes Siv Gahlin och Alf Gunnmo

§4 Mötet ansågs vara behörigen utlyst

§5 Dagordningen godkändes

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs och godkändes

§7 Balansräkningen för det gångna året fastställdes

§8 Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017

§10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 föredrogs och godkändes

§11 Till ordförande för ett år omvaldes Kerstin Ellert

§12 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Bo Oscarsson och Harry Byberg samt nyvaldes Håkan Larsson

§13 Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Rune Mats och Johan Lindström samt nyvaldes Tage Levin

§14 Till revisorer för ett år valdes Åke Nordenberg och Sören Svedberg samt till revisorssuppleant nyvaldes Ingvar Gustafsson

§15 Till valberedning valdes Tore Brännlund och Alf Gunnmo

§16 Årsavgiften för 2019 fastställdes oförändrad till 150kr

§17 Inga förslag från styrelsen fanns att behandla

§18 Inga motioner fanns att behandla

§19 I samband med årsmötets avslutande överlämnade ordförande tre hedersomnämnanden: Till Harald Nilsson för allt praktiskt arbete med byggandet av Aksels skrivarkoja vid Aspås hembygdsförening ”Holgers”. Till Rune Mats som initiativtagare och genomförare av det stora projektet samt till Aspås HBF med representanterna Tommy Törnquist (ordförande) och Siv Gahlin (sekreterare)