Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Protokoll från årsmötet 2019

Protokoll fört vid Aksel Lindström Sällskapets årsmöte lördagen den 9 mars 2019 i Östersunds bibliotek 16.00–16.45. Närvarande: ca 35 personer.

§1. Mötet öppnades av Kerstin Ellert.

§2. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och till sekreterare Anniken Karell Håkansson.

§3. Till justerare valdes Alf Gunnmo och Ingvar Svanborg.

§4. Mötet befanns vara behörigt utlyst.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 genomgicks och lades till handlingarna.

§7. Bo föredrog den ekonomiska berättelsen och balansräkningen för 2018 godkändes. Den biläggs protokollet.

§8. Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Nordenberg - se bilaga.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året §10. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2019 föredrogs av ordförande Kerstin Ellert. Se bilaga.

§11. Alf Gunnmo föredrog valberedningens förslag: Omval av Kerstin Ellert för ett år.

§12. Val av styrelseledamöter för två år: Omval av Anniken Karell Håkansson, Stig Ulvild och Ingvar Svanborg. Ett år kvar: Ledamöter valda för 2018-2019 Bo Oscarsson, Harry Byberg och Håkan Larsson.

§13. Val av styrelsesuppleanter för ett år: Omval av Rune Mats, Johan Lindström och Tage Levin.

§14. Två revisorer för ett år omvaldes: Åke Nordenberg och Sören Swedberg. Till revisorssuppleant omvaldes Ingvar Gustafsson för ett år.

§15. Val av valberedning valdes: Alf Gunnmo och Jörgen Mårtensson.

§16. Årsavgiften för 2020 fastställdes till 150 kronor.

§17. Inga förslag fanns från styrelsen.

§18. Inga motioner var inkomna.

§19. Kerstin Ellert avslutade mötet och tackade för förtroendet.

Vid protokollet Anniken Karell Håkansson, justeras av Alf Gunnmo och Ingvar Svanborg.

Hedersomnämndet från styrelsen överlämnades till Jörgen Mårtensson för flera års bevakande och införskaffande av Aksel Lindströms böcker till Sällskapets boksamling.

Före årsmötet blev de närvarande underhållna med jämtländsk folkmusik. Carin Nordenberg och Kerstin Schöblom spelade härligt på sina fioler. Bo Oscarsson berättade om hur Aksel Lindström Sällskapet bildades för 25 år sedan och bilden på den första styrelsen fanns som blickfång. Sedan följde fler berättelser om Aksel samt bilder som visade något av alla aktiviteter som sällskapet initierat och genomfört. Stig Ulvild deklamerade en dikt av Berta Magnusson och läste dialog med Bo.

En överraskning var den efter 15 år lagade skulpturen ”Arnljot”. Huvudet av den jämtländske hjälten log där det stod på bordet!

Vi avslutade kvällen med en jubileumsmiddag på restaurang ”Jerusalem” - dit 21 personer hade anmält sig. Samvaron i Aksels anda var trevlig.