Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Protokoll från årsmötet 2020

Protokoll fört vid Aksel Lindström Sällskapets årsmöte tisdagen den 15 september 2020 på Hotell Clarion, Östersund. Närvarande: 14 personer.

§1. Mötet öppnades av Kerstin Ellert.

§2. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och till sekreterare Tage Levin.

§3. Till justerare valdes Bo Oscarsson och Lars Morén.

§4. Mötet befanns vara behörigt utlyst.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 genomgicks och lades till handlingarna.

§7. Bo och Bos hjälpare Håkan Annernäs föredrog den ekonomiska berättelsen och balansräkningen för 2019, båda godkändes. De biläggs protokollet.

§8. Revisionsberättelsen föredrogs av Sören Svedberg - se bilaga.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2020 föredrogs av ordf Kerstin Ellert. Se bilaga.

§11. Jörgen Mårtensson föredrog valberedningens förslag: Kerstin Ellert omvaldes för ett år.

§12. Val av styrelseledamöter för två år: Omval av Bo Oscarsson, Harry Byberg och Håkan Larsson. Fyllnadsval för ett år med nyval av Tage Levin. Ett år kvar: Stig Ulvild och Ingvar Svanborg.

§13. Val av styrelsesuppleanter för ett år: Omval av Rune Mats, Johan Lindström och nyval av Jörgen Mårtensson.

§14. Två revisorer för ett år: Nyval av Alf Gunnmo och Ingvar Gustafsson.

§15. Frågan om valberedning överlämnades till styrelsen för övervägande.

§16. Årsavgiften för 2021 fastställdes till 150 kronor.

§17. Inga förslag fanns från styrelsen.

§18. Inga motioner var inkomna. Tage Levin föreslog att Sällskapet borde tillskriva pensionärsförbunden PRO och SPF med erbjudande att komma till länets pensionärsföreningar för att berätta om Aksel Lindström. Bifölls.

§19. Kerstin Ellert avslutade mötet och tackade för förtroendet.

Vid protokollet Tage Levin. Justeras av Bo Oscarsson och Lars Morén.

Sällskapets hedersdiplom överlämnades till Thomas Drugg. Thomas Drugg har under många år stött Sällskapet genom att välvilligt ordnalokal för ALS olika arrangemang på Östersunds bibliotek. Vi har därmed haft möjlighet att sprida information om Aksel Lindström till många åhörare. Thomas gör även en stor insats med sina föredrag om äldre litteratur i Östersunds bibliotek.

Sören Svedberg och Jörgen Mårtensson överlämnade äldre tidningsklipp med Aksel Lindström till Sällskapet.

Vi avslutade mötet med kaffe och tilltugg på Hotell Clarions konferensavdelning. Samvaron i Aksels anda var trevlig. Därefter höll Thomas Drugg föredrag om Zetterströmska biblioteket.