Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Protokoll från årsmötet 2022

Protokoll fört vid Aksel Lindström Sällskapets årsmöte torsdagen den 24 mars 2022 hos Vuxenskolan, Jägargården, Östersund. Närvarande: 14 personer.

§1. Mötet öppnades av Kerstin Ellert.

§2. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och till sekreterare Tage Levin.

§3. Till justerare valdes Guy Andersson och Arnold Alfredsson.

§4. Mötet befanns vara behörigen utlyst.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 godkändes och lades till handlingarna. Biläggs protokollet.

§7. Ekonomiska berättelsen och balansräkningen för 2021 godkändes. De biläggs protokollet.

§8. Revisionsberättelsen föredrogs av Ingvar Gustafsson (se bilaga) och lades till handlingarna.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2022 föredrogs av ordf Kerstin Ellert och godkändes.

§11. Kerstin Ellert omvaldes som ordförande för ett år.

§12. Val av tre styrelseledamöter för två år: Omval av Bo Oscarsson, Håkan Larsson och Jörgen Mårtensson.

§13. Val av ersättare i styrelsen för ett år: Omval av Rune Mats, Johan Lindström och Gun-Brith Andersson.

§14. Två revisorer för ett år: Omval av Alf Gunnmo och Ingvar Gustafsson.

§15. Frågan om valberedning överlämnades till styrelsen för övervägande.

§16. Årsavgiften för 2023 fastställdes till 150 kr.

§17. Inga förslag fanns från styrelsen.

§18. Inga motioner var inkomna.

§19. Kerstin Ellert avslutade mötet och tackade för förtroendet.

Vid protokollet Justeras

Tage Levin, Guy Andersson, Arnold Alfredsson

Mötet avslutades med kaffe och tilltugg sponsrat av Tage Levin samt med ett lotteri organiserat av Stig Ulvild med bla Trangiakök, kokböcker, och Akselböcker som priser, donerade av styrelsens medlemmar. En filmvisning av en dvd med ”Soarén Sjung Debora” avslutade årsmötet.

Det blev återigen en minnesrik stund i Aksel Lindström Sällskapets regi.