Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Protokoll från årsmötet 2023

Protokoll fört vid Aksel Lindström Sällskapets årsmöte torsdagen den 23 mars 2023 hos Vuxenskolan, Jägargården, Östersund. Närvarande: 13 personer med bland andra Aksels son Ingvar Lindström och Aksels barnbarnsbarn Axel Lindström.

§1. Mötet öppnades av Kerstin Ellert.

§2. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och till sekreterare Tage Levin.

§3. Till justerare valdes Alf Gunnmo och Sören Svedberg.

§4. Mötet befanns vara behörigen utlyst.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 godkändes och lades till handlingarna.

§7. Balansräkningen för 2022 godkändes och lades till handlingarna.

§8. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2023 föredrogs och godkändes.

§11. Kerstin Ellert omvaldes som ordförande för ett år.

§12. Val av tre styrelseledamöter för två år: Omval av Tage Levin, Stig Ulvid och Ingvar Svanborg. Kvarstår ännu ett år gör Bo Oscarsson, Håkan Larsson och Jörgen Mårtensson

§13. Val av ersättare i styrelsen för ett år: Omval av Rune Mats, Johan Lindström och Gun-Brith Andersson.

§14. Två revisorer för ett år: Omval av Alf Gunnmo och Ingvar Gustafsson.

§15. Styrelsen utsågs till valberedning.

§16. Årsavgiften för 2024 fastställdes till 150 kr.

§17. Inga förslag fanns från styrelsen.

§18. Under motioner visade Ingvar och Axel Lindström konstskisser av Aksel Lindström och överlämnade en låda med dokumentation och arkivmateriel till Sällskapet. Tage Levin informerade om Vuxenskolans bokbinderikurs och möjligheterna att både delta och få böcker inbudna.

§19. Kerstin Ellert avslutade mötet. Bror Tegelid framförde medlemmarnas tack till föreningen för förtjänstfullt arbete under det gångna året.

Vid protokollet: Tage Levin.

Justeras: Alf Gunnmo, Sören Svedberg.

Mötet avslutades med att Mia Nilsson från Föreningsarkivet berättade om arkivet och visade intressanta historiska bilder. Publiken intog samtidigt kaffe, te och smörgåsar som Tage Levin ordnat. Stig Ulvids lotteri med Trangiakök och Aksel-böcker lockade även deltagare från andra samtidiga kurser i Jägardgården.